fbpx

Tek­nik­pro­gram­met

Inrikt­ning: Tek­nik­spets mot smar­ta system och produkter

Kurs­plan lad­da ner pdf

 

LÄSÅRSTIDER

FILM OCH PODDAR OM OSS

TEKNIKPROGRAMMET

Inrik­ting: Tek­nik­spets mot smar­ta system och produkter

 

KURSERNA

Inrikt­ning­en inne­hål­ler 700 poäng tek­nik och har stort fokus på pro­gram­me­ring. Utö­ver två rena programmeringskurser

ingår även myc­ket pro­gram­me­ring i övri­ga kur­ser. Hos oss lär du dig tilläm­pa pro­gram­me­ring som en del av hela tek­nik­pro­ces­sen. Inom tekniken

läser vi kur­ser­na i block genom oli­ka pro­jekt. I pro­jek­tet ”En ljus idé” får du exem­pel­vis desig­na och byg­ga en lam­pa samt för­se den med

styr­ning via app, rörel­se eller annat. I pro­jek­tet ingår kur­ser­na Tek­nik 1, Pro­gram­me­ring 1, Kon­struk­tion 1 och Elekt­ro­nik och Mikrodatorteknik.

”Själv­kö­ran­de robo­tar” är ett annat pro­jektex­em­pel som inne­hål­ler såväl kon­struk­tion och elekt­ro­nik som pro­gram­me­ring. Under år två och tre

byg­ger du på dina kun­ska­per med AI (arti­fi­ci­ell intel­li­gens) och behand­ling av mer data. Sam­ar­be­tet med före­tag ökar och du får stör­re utrymme

för inno­va­tion och utveck­ling, sär­skilt i gymn sie­ar­be­tet. Efter utbild­ning­en kom­mer du att behärs­ka områ­den som Inter­net of Things, Cloud, AI

och hur fram­ti­dens system och tjäns­ter byggs från des­sa områden.

 

ARBETSSÄTTET

Att läsa kur­ser­na i block är en för­ut­sätt­ning för arbe­te i pro­jekt med mer sam­man­häng­an­de tid på sche­mat – ett arbets­sätt som bidrar till bättre

stu­di­e­ro och mind­re stress. Sam­ar­be­te genom­sy­rar utbild­ning­ens arbets­sätt och du får lära dig att dri­va pro­jekt enskilt och i grupp. Innovation

och ent­re­pre­nör­skap är natur­li­ga inslag och du trä­nar din kre­a­ti­va för­må­ga under hela utbildningen.

 

SAMVERKAN MED MÄLARDALENS HÖGSKOLA – HÖGSKOLEKURSER

Under dina tre år hos oss har du möj­lig­het att läsa 30 hög­sko­le­po­äng på Mälar­da­lens Hög­sko­la, där delar av kur­ser­na genom­förs. Lära­re från

MDH före­lä­ser ock­så på sko­lan. År 2 kan du väl­ja att läsa Grund­läg­gan­de pro­gram­me­ring i Pyt­hon (7,5 hp) och Sam­ar­be­tan­de robo­tar (7,5 hp).

År 3 pla­ne­ras för en kurs i Cloud Com­pu­ting (7,5 hp) och ytter­li­ga­re en kurs som ännu ej är fast­ställd. Des­sa möj­lig­he­ter gör utbild­ning­en sannolikt

till Sve­ri­ges mest ambi­tiö­sa spetsutbildning.

– På van­li­ga tek­nik­pro­gram känns det som man hål­ler på med den tek­nik som finns just nu men vi hål­ler på med den tek­nik som finns i framtiden.

– Jag som ald­rig pro­gram­me­rat innan har lärt mig så myc­ket nytt.

– Jag har bli­vit bra på att lösa pro­blem till­sam­mans med and­ra i de pro­jekt vi haft.

LÄSÅRSTIDER VÄSTERÅS

HÖSTTERMINEN 2020

Upp­rop åk 1:  mån­dag 10 aug
Intro­duk­tions­da­gar åk 1:  11-13 aug
1/2 dag åk 1 (ej lunch):  fre­dag 14 aug
Lov­dag åk 1: mån­dag 17 aug
Ter­mins­start alla års­kur­ser 1-3: tis­dag 18 aug
Prak­tik åk 2: V 40–42
Höst­lov: V 44, 26 okto­ber – 30 okto­ber
Stu­di­e­dag: ej fast­ställd
Prak­tik åk 3: V 45–47
Ter­mins­av­slut­ning: tis­dag 22 december

VÅRTERMINEN 2021

Ter­mins­start 11 januari

Sport­lov V 9, 1 mars – 5 mars

Stu­di­e­dag 15 februari

Påsklov: V 14, 6 april – 9 april

Lov­dag: 14 maj

  Avslut­ning och stu­den­ten 9 juni

Styr­do­ku­ment

Vår sko­la stam­par av i en genom­tänkt idé om hur en rik­tigt bra utbild­ning ser ut, vad ett rik­tigt bra pro­gram inne­hål­ler och hur ett rik­tigt smart arbets­sätt är upp­lagt. Men pre­cis som i alla and­ra sko­lor finns det ock­så ett regel­verk som styr vad vi gör och hur vi arbe­tar. Regel­ver­ket finns i lagar och för­ord­ning­ar, i Skol­ver­kets all­män­na råd, i läro­pla­nen och i våra egna styrdokument.

HAR DU FRÅGOR OM SKOLAN I VÄSTERÅS?