KURSPLAN FÖR VÄSTERÅS

Gym­na­si­e­ge­men­sam­ma kur­ser

1 100 p

Eng­els­ka 5
100 p
Eng­els­ka 6
100 p
Histo­ria 1a 1
50 p
Idrott och häl­sa 1
100 p
Mate­ma­tik 1c
100 p
Mate­ma­tik 2c
100 p
Mate­ma­tik 3c
100 p
Reli­gi­ons­kun­skap 1
50 p
Sam­hälls­kun­skap 1b
100 p
Svens­ka 1
100 p
Svens­ka 2
100 p
Svens­ka 3
100 p

Pro­gram­ge­men­sam­ma kur­ser, TE

400 p

Fysik 1
150 p
Kemi 1
100 p
Tek­nik 1
150 p

Inrikt­ning pro­duk­tions­tek­nik

300 p

Meka­t­ro­nik 1
100 p
Pro­duk­tions­kun­skap 1
100 p
Pro­duk­tions­ut­rust­ning
100 p

Gym­na­si­e­ar­be­te

100 p

Pro­gram­för­djup­ning

400 p

Ent­re­pre­nör­skap
100 p
Kurs ur val­bart*
100 p

Välj en av tre pro­fi­ler

Pro­fil 1 Tek­nisk design

Design­mo­del­ler
100 p
Kon­struk­tion 1
100 p

Pro­fil 2 Natur­ve­ten­skap

Bio­lo­gi 1
100 p
Kemi 2
100 p

Pro­fil 3 Inter­na­tio­nel­la per­spek­tiv

Sam­hälls­kun­skap 2
100 p
Håll­bart sam­hälls­byg­gan­de NY!
100 p

Indi­vi­du­el­la val (väl­jes ur val­bart*)

200 p

* Val­bart

Bild och form 1a 1
50 p
Bio­lo­gi 2
100 p
Eng­els­ka 7
100 p
Fysik 2
100 p
Före­tagse­ko­no­mi 1
100 p
Histo­ria 1a 2
50 p
Idrott och häl­sa 2
100 p
Mate­ma­tik 4
100 p
Mate­ma­tik 5
100 p
Moder­na språk 3
100 p
Moder­na språk 4
100 p

Sum­ma poäng, totalt 2 500 p

* Möj­lig­het att läsa ett utö­kat pro­gram för full merit­po­äng.