fbpx

KURSPLAN FÖR VÄSTERÅS – TEKNIKSPETS

Gym­na­si­e­ge­men­sam­ma kurser

1 100 p

Eng­els­ka 5
100 p
Eng­els­ka 6
100 p
Histo­ria 1a 1
50 p
Idrott och häl­sa 1
100 p
Mate­ma­tik 1c
100 p
Mate­ma­tik 2c
100 p
Mate­ma­tik 3c
100 p
Reli­gi­ons­kun­skap 1
50 p
Sam­hälls­kun­skap 1b
100 p
Svens­ka 1 / Svens­ka som and­ra­språk 1
100 p
Svens­ka 2 / Svens­ka som and­ra­språk 2
100 p
Svens­ka 3 / Svens­ka som and­ra­språk 3
100 p

Gemen­sam­ma karaktärsämnen

400 p

Fysik 1a
150 p
Kemi 1
100 p
Tek­nik 1
150 p

Tek­nik­spets

700 p

Tek­nik spe­ci­a­li­se­ring, Syste­mop­ti­me­ring och Arti­fi­ci­ell Intelligens
100 p
Tek­nik spe­ci­a­li­se­ring, Smar­ta produkter
100 p
Elekt­ro­nik och mikrodatorteknik
100 p
Pro­gram­me­ring 1
100 p
Tilläm­pad programmering
100 p
Gräns­snitt 3D
100 p
Kon­struk­tion 1
100 p

Indi­vi­du­ellt val

200 p

Eng­els­ka 7
100 p
Fysik 2
100 p
Mate­ma­tik 4
100 p
Mate­ma­tik 5
100 p
Moder­na språk 3
100 p
Moder­na språk 4
100 p
Histo­ria 1a2
50 p

Gym­na­si­e­ar­be­te

100 p

Sum­ma poäng, totalt 2 500 p