KONTAKT VÄSTERÅS

POST- OCH BESÖKSADRESS

Robot­vä­gen 4, 721 36 Väs­terås

FAKTURA: ABB Industri­gymnasium. Fack 710, FE736, 751 75 Upp­sa­la. Mail­fak­tu­ra PDF >

SKOLLEDNING

Chris­ter Nor­ström
VD
christer.norstrom@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 06

Hans Jakobs­son
Rek­tor
hans.jakobsson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 08

Inga Näslund
Biträ­dan­de rek­tor
inga.naslund@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 32

Mar­le­ne Film­berg
Administration/Marknad
marlene.filmberg@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 35

LÄRARE

Jose­fin Brodd
Bio­lo­gi, kemi
josefin.brodd@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 16

Anders Bur­man
Mate­ma­tik, fysik
anders.burman@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 39

Judith Beck Johans­son
Svens­ka, svens­ka som and­ra­språk
judith.beckjohansson@abbindustrigymnasium.se

Jonas Carass
Gym­na­si­e­ar­be­te, UF
jonas.carass@abbindustrigymnasium.se

Isa­bel Erling Fram­dahl
Mate­ma­tik
isabel.erling@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 19

Anna Eng­el­mark
Svens­ka
anna.engelmark@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 40

Joa­kim Flink
Pro­gram­me­ring Spets
joakim.flink@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 07

Eva Fors
Fysik, mate­ma­tik
eva.fors@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 25

Hele­na Frim­mel
Eng­els­ka, tys­ka
helena.frimmel@abbindustrigymnasium.se

Tove Fäll­man
Kemi, Bio­lo­gi
tove.fallman@abbindustrigymnasium.se

Anna Hall­berg
Mate­ma­tik, tek­nik
anna.hallberg@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 37

Pär Hen­riks­son
Tek­nik, mate­ma­tik
par.henriksson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 17

Katja Hol­misto
Svens­ka, eng­els­ka
katja.holmisto@abbindustrigymnasium.se

Ida Jans­son
Fysik, mate­ma­tik
ida.jansson@abbindustrigymnasium.se

Sti­na Jans­son
Fysik, mate­ma­tik, tek­nik
stina.jansson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 04

Andre­as Jill­ram
Tek­nik, gym­na­si­e­ar­be­te
andreas.jillram@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 14

Lena Karls­son
Svens­ka, bib­li­o­tek
lena.karlsson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 15

Sven Kris­pins­son
Pro­duk­tions­kun­skap, Pro­duk­tions­ut­rust­ning
sven.krispinsson@abbindustrigymnasium.se

Janice Landin
Kemi, mate­ma­tik
janice.landin@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 20

Stel­la Moberg-Paga­nel­li
Frans­ka, eng­els­ka, utlands­prak­tik
stella.MobergPaganelli@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 12

Kerstin Pax­ton
Eng­els­ka
kerstin.paxton@abbindustrigymnasium.se

Marie Samu­el­son
Gym­na­si­e­ar­be­te, prak­tik, UF
marie.samuelson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 02

Mari­el­la Smeds
Eng­els­ka, spans­ka
mariella.smeds@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 26

Jonas Wes­ter­holm
Sam­hälls­kun­skap, histo­ria
jonas.westerholm@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 13

Dani­el Åkerlund
Tek­nik, pro­duk­tions­kun­skap, gym­na­si­e­ar­be­te
daniel.akerlund@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 21

Jonas Ökvist
Idrott och häl­sa
jonas.okvist@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 24

Johan Öster
Sam­hälls­kun­skap, reli­gi­on, histo­ria
johan.oster@abbindustrigymnasium.se

KLASSFÖRESTÅNDARE

Klass Spets 190S Anna Hall­berg, Dani­el Åkerlund
Klass Spets 180S Joa­kim Flink, Janice Landin, vt20

Klass 1901 Hele­na Frim­mel, Tove Fäll­man
Klass 1902
Isa­bel Erling Fram­dahl, Pär Hen­riks­son
Klass 1903
Judith Beck Johans­son, Lena Karls­son

Klass 1801 Jonas Wes­ter­holm, Johan Öster
Klass 1802
Jonas Car­rass, Marie Samu­els­son
Klass 1803
Eva Fors, Sti­na Jans­son

Klass 1701  Mari­el­la Smeds, Katja Hol­misto
Klass 1702 Andre­as Jill­ram, Jonas Ökvist
Klass 1703 Jose­fin Brodd, Anna Eng­el­mark

SYV

Åsa Lar­s­son
Stu­die- och yrkes­väg­le­da­re
asa.larsson@abbindustrigymnasium.se
070-770 22 05

ELEVHÄLSAN

Maria Nor­din
Skolskö­ters­ka
maria.nordin@abbindustrigymnasium.se
070-96 23 140

Chris­ta Roux Spar­re­skog
Spe­ci­al­pe­da­gog
christa.rouxSparreskog@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 29

Hele­na Jans­son
Kura­tor
helena.jansson@previa.se

Mia Ehrengren
Skol­präst, Tomas­kyr­kan
mia.ehrengren@svenskakyrkan.se
021-40 38 05