fbpx
 

KONTAKT VÄSTERÅS

POST- OCH BESÖKSADRESS

Robot­vä­gen 4, 721 36 Västerås

FAKTURA: ABB Industri­gymnasium. Fack 710, FE736, 751 75 Upp­sa­la. Mail­fak­tu­ra PDF >

LÄRARE

Jose­fin Brodd
Bio­lo­gi, kemi
josefin.brodd@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 16

Anders Bur­man
Mate­ma­tik, fysik
anders.burman@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 39

Judith Beck Johans­son
Svens­ka, svens­ka som and­ra­språk
judith.beckjohansson@abbindustrigymnasium.se

Jonas Carass
UF, resurs mate­ma­tik & fysik
jonas.carass@abbindustrigymnasium.se

Hele­na Dams­gaard Falck
Fysik, mate­ma­tik
Helena.DamsgaardFalck@abbindustrigymnasium.se
010-4984329

Isa­bel Erling Fram­dahl
Mate­ma­tik
isabel.erling@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 19

Anna Eng­el­mark
Svens­ka
anna.engelmark@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 40

Miri Fergu­son
Eng­els­ka
miri.ferguson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 36

Joa­kim Flink (Tjänst­le­dig ht 20)
Pro­gram­me­ring samt spets­kur­ser
joakim.flink@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 07

Eva Fors
Fysik, mate­ma­tik
eva.fors@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 25

Hele­na Frim­mel (tjänst­le­dig fr.o.m  okt 20)
Vika­rie: Eli­sa­beth Erlands­son Kauf­mann
Eng­els­ka, tys­ka
helena.frimmel@abbindustrigymnasium.se

Tove Fäll­man
Kemi, Bio­lo­gi, UF
tove.fallman@abbindustrigymnasium.se

Anna Hall­berg
Mate­ma­tik, tek­nik
anna.hallberg@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 37

Pär Hen­riks­son
Tek­nik, mate­ma­tik
par.henriksson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 17

Katja Hol­misto
Eng­els­ka, pre­sen­ta­tions­tek­nik, UF
katja.holmisto@abbindustrigymnasium.se
010-4984303

Sti­na Jans­son
Fysik, mate­ma­tik, tek­nik
stina.jansson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 04

Andre­as Jill­ram
Tek­nik, gym­na­si­e­ar­be­te
andreas.jillram@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 14

Lena Karls­son
Svens­ka, bib­li­o­tek
lena.karlsson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 15

Sven Kris­pins­son
Pro­duk­tions­ut­rust­ning
sven.krispinsson@abbindustrigymnasium.se

Janice Landin
Kemi, mate­ma­tik
janice.landin@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 20

Jeton Mus­ti­ni
Pro­gram­me­ring samt spets­kur­ser
jeton.mustini@abbindustrigymnasium.se

Stel­la Moberg-Paga­nel­li
Frans­ka, eng­els­ka, utlands­prak­tik
stella.MobergPaganelli@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 12

Marie Samu­el­son
Gym­na­si­e­ar­be­te, pro­duk­tions­kun­skap, prak­tik, UF
marie.samuelson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 02

Mari­el­la Smeds
Spans­ka, eng­els­ka
mariella.smeds@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 26

Jonas Wes­ter­holm
Sam­hälls­kun­skap, histo­ria
jonas.westerholm@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 13

Dani­el Åkerlund
Pro­duk­tions­ut­rust­ning, elekt­ro­nik och mikro­da­tor­tek­nik
daniel.akerlund@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 21

Jonas Ökvist
Idrott och häl­sa
jonas.okvist@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 24

Johan Öster
Sam­hälls­kun­skap, reli­gi­on, histo­ria
johan.oster@abbindustrigymnasium.se

KLASSFÖRESTÅNDARE

Klass Spets 190S Anna Hall­berg, Dani­el Åkerlund
Klass Spets 180S  Jeton Mus­ti­ni ht 20, Janice Landin, Joa­kim Flink,
Klass Spets 200S Andre­as Jill­ram, Miri Ferguson

Klass 2001 Jose­fin Brodd, Jonas Ökvist
Klass 2002
Mari­el­la Smeds, Hele­na Dams­gaard Falck
Klass 2003
Katja Hol­misto, Jonas Carrass

Klass 1901 Tove Fäll­man, Jonas Car­rass, (Hele­na Frim­mel)
Klass 1902
Isa­bel Erling Fram­dahl, Pär Hen­riks­son
Klass 1903
Judith Beck Johans­son, Lena Karlsson

Klass 1801 Jonas Wes­ter­holm, Johan Öster
Klass 1802
Anders Bur­man, Marie Samu­els­son
Klass 1803
Eva Fors, Sti­na Jansson

 

SYV

Åsa Lar­s­son
Stu­die- och yrkesvägledare
asa.larsson@abbindustrigymnasium.se
070-770 22 05

ELEVHÄLSAN

Maria Nor­din
Skolskö­ters­ka
maria.nordin@abbindustrigymnasium.se
070-96 23 140

Maria Nils­son
Men­tal häl­sa
maria.nilsson@abbindustrigymnasium.se
073-9902535

Pet­ra Nygård
Spe­ci­al­pe­da­gog
petra.nygard@abbindustrigymnasium.se

Mia Ehrengren
Skol­präst, Tomas­kyr­kan
mia.ehrengren@svenskakyrkan.se
021-40 38 05