fbpx

Tek­nik­pro­gram­met

Inrikt­ning: Produktionsteknik

Kurs­plan lad­da ner pdf

 

LÄSÅRSTIDER

FILM OCH PODDAR OM OSS

TEKNIKPROGRAMMET

Tek­ni­ken är grund­bul­ten i vårt pro­gram, i de ämne­sö­ver­gri­pan­de pro­jekt du job­bar med, i de val du har möj­lig­het att göra och i de prak­tik­pe­ri­o­der du gör på oli­ka före­tag. Tek­ni­ken finns och syns på många sätt, i fle­ra av kur­ser­na: i mat­te, fysik, kon­struk­tion, pro­duk­tions­ut­rust­ning­ar, teknik…

Men tek­nik är inte bara att räk­na och rita. Tek­nik kan ock­så hand­la om pro­blem­lös­ning, håll­bar utveck­ling, glo­ba­la sam­band, ener­gi­om­ställ­ning … allt det som påver­kar oss nu och i framtiden.

Pro­jekt Eco Living, som hand­lar om hur vi ska kun­na bo, resa och äta mil­jö­vän­ligt i fram­ti­den – det är tek­nik! Att få i upp­drag att byg­ga en liten luft­bal­long som lyser och blin­kar – det är tek­nik! Att kon­stru­e­ra och desig­na ett fläkt­sy­stem till en 3D-skri­va­re, på upp­drag av ett före­tag – det är tek­nik! Att hjäl­pa en lant­bru­ka­re att fixa en auto­ma­tisk dörr­stäng­a­re till höns­går­den – det är ock­så teknik!

Vil­ken tek­nik du vill veta mer om kan du själv påver­ka genom pro­fil­va­let. Våra pro­fi­ler är en liten del av utbild­ning­en där du kan anpas­sa dina stu­di­er efter intres­se och behov. Alla pro­fi­ler bör­jar i år 2 på sko­lan. Med hjälp av pro­fil­val och val­ba­ra kur­ser kan du få sär­skild behö­rig­het till alla högskoleutbildningar.

Stu­di­e­vägskod: TEPRO

TEKNISK DESIGN

Pro­fi­len för dig som är (eller vill bli) en rik­tig tek­nik­nörd. Du job­bar med kon­struk­tion och design, både prak­tiskt och teo­re­tiskt, och du blir en fena på 3D-model­le­ring. Utrust­ning: robot och miniräknare!


KURSER

Design­mo­del­ler (100 poäng)

Kon­struk­tion 1 (100 poäng)

NATURVETENSKAP

Pro­fi­len för dig som tyc­ker att läka­re är drömyr­ket, eller som tyc­ker att ett forsk­nings­labb är drö­m­ar­bets­plat­sen. Du läser och lab­bar om allt från mole­ky­ler till glo­ba­la eko­sy­stem, och djup­dy­ker i kemis­ka reak­tio­ner. Utrust­ning: gum­mi­stöv­lar och labbrock!


KURSER

Bio­lo­gi 1 (100 poäng)

Kemi 2 (100 poäng)

INTERNATIONELLA PERSPEKTIV

Hur kan man ska­pa en bätt­re värld? Vi stu­de­rar glo­ba­li­se­ring­en och hur den påver­kar och påver­kas av oli­ka ide­o­lo­gis­ka, poli­tis­ka, eko­no­mis­ka, soci­a­la och mil­jö­mäs­si­ga för­hål­lan­den. Ton­vikt på urba­ni­se­ring och håll­bar sam­hälls­ut­veck­ling. Pro­fi­len erbju­der praktik.


KURSER

Sam­hälls­kun­skap 2 (100 poäng)

Håll­bart sam­hälls­byg­gan­de (100 poäng)

UNG FÖRETAGSAMHET

UF-pro­jek­tet pågår under år 2. Du och din grupp star­tar och dri­ver ett så kal­lat UF-före­tag under skol­tid. Det bör­jar med en affärsidé, löper under hela läså­ret med inno­va­tion, pro­duk­tion, för­sälj­ning, affärs­pla­ner, täv­ling­ar och mäs­sor regi­o­nalt och natio­nellt. Det är kre­a­tivt, utma­nan­de och roligt. I pro­jek­tet möts fle­ra kur­ser, med Ent­re­pre­nör­skap (100 p) som nav.

ABB Industri­gymnasium har haft sto­ra fram­gång­ar inom Ung Före­tag­sam­het, både regi­o­nalt och natio­nellt. Bland annat blev vi Sve­ri­ges Bäs­ta UF-sko­la 2015 och 2017 blev vi utnämn­da till Väst­man­lands Bäs­ta UF-sko­la. Här är någ­ra av våra UF-företag >

PRAKTIK

Du lär dig myc­ket nyt­tigt i ämne­na och kur­ser­na i sko­lan. Du trä­nas i att använ­da ett arbets­sätt som påmin­ner om arbets­li­vets. Men det all­ra bäs­ta sät­tet att få kun­ska­per­na att fast­na är att tilläm­pa dem. Där­för har vi valt att ha två prak­tik­pe­ri­o­der i utbild­ning­en – trots att vi är ett stu­di­e­för­be­re­dan­de pro­gram, där prak­tik inte är obli­ga­to­risk. Du får till­fäl­le att tes­ta dina kun­ska­per och att jäm­fö­ra skol­böc­ker­na med verk­lig­he­ten. Du får god insikt i hur före­tag och arbets­liv fun­ge­rar genom prak­tik­pe­ri­o­der­na, och du får ock­så kon­tak­ter i före­tags­värl­den och möj­lig­het att bör­ja byg­ga nätverk.

PRAKTIK

Du lär dig myc­ket nyt­tigt i ämne­na och kur­ser­na i sko­lan. Du trä­nas i att använ­da ett arbets­sätt som påmin­ner om arbets­li­vets. Men det all­ra bäs­ta sät­tet att få kun­ska­per­na att fast­na är att tilläm­pa dem. Där­för har vi valt att ha två prak­tik­pe­ri­o­der i utbild­ning­en – trots att vi är ett stu­di­e­för­be­re­dan­de pro­gram, där prak­tik inte är obli­ga­to­risk. Du får till­fäl­le att tes­ta dina kun­ska­per och att jäm­fö­ra skol­böc­ker­na med verk­lig­he­ten. Du får god insikt i hur före­tag och arbets­liv fun­ge­rar genom prak­tik­pe­ri­o­der­na, och du får ock­så kon­tak­ter i före­tags­värl­den och möj­lig­het att bör­ja byg­ga nätverk.

LÄSÅRSTIDER VÄSTERÅS

VÅRTERMINEN 2021

Ter­mins­start 11 januari

Sport­lov V 9, 1 mars – 5 mars

Stu­di­e­dag 15 februari

Påsklov: V 14, 6 april – 9 april

Lov­dag: 14 maj

  Avslut­ning och stu­den­ten 9 juni

HÖSTTERMINEN 2021

Upp­rop åk 1:  fre­dag 13 augusti kl. 8:10
Intro­duk­tions­da­gar åk 1:  16-18 aug
Lov­dag åk 1: tors­dag 19 aug
Ter­mins­start åk 2-3 tors­dag 19 aug
Prak­tik åk 2: ej fast­ställd
Höst­lov: V 44, 1 novem­ber – 5 novem­ber
Stu­di­e­dag: ej fast­ställ­da
Prak­tik åk 3: ej fast­ställt
Ter­mins­av­slut­ning: ons­dag 22 december

Styr­do­ku­ment

Vår sko­la stam­par av i en genom­tänkt idé om hur en rik­tigt bra utbild­ning ser ut, vad ett rik­tigt bra pro­gram inne­hål­ler och hur ett rik­tigt smart arbets­sätt är upp­lagt. Men pre­cis som i alla and­ra sko­lor finns det ock­så ett regel­verk som styr vad vi gör och hur vi arbe­tar. Regel­ver­ket finns i lagar och för­ord­ning­ar, i Skol­ver­kets all­män­na råd, i läro­pla­nen och i våra egna styrdokument.

HAR DU FRÅGOR OM SKOLAN I VÄSTERÅS?