fbpx

Digi­talt Öppet Hus

Väs­terås

11 Novem­ber / 1 Decem­ber / 14 Januari

Tid: 18.00

I Stu­dio ABB får du möta rek­tor Hans Jakobs­son med gäs­ter. Vårt digi­ta­la öpp­na hus är ett live­strea­mat event där inter­vju­er och rund­vand­ring på sko­lan var­vas med kor­ta fil­mer. Under cir­ka 1 tim­me får du möta och stäl­la frå­gor till ele­ver och lära­re som berät­tar om utbild­ning­en och vad som gör det så spe­ci­ellt att gå på ABB Gymnasiet.

Anmäl dig i for­mu­lä­ret så skic­kar vi län­ken till even­tet med e-post och sms.

Skol­be­sök

21, 24, 25 novem­ber
3 decem­ber, 20 januari

OBS! Anmä­lan krävs.

Vi stäl­ler nu om våra skol­be­sök till möten i Micro­soft Teams. 

För att stop­pa smitt­sprid­ning­en stäl­ler vi in fysis­ka besök och bju­der in till digi­ta­la möten i mind­re grup­per.
På Teams träf­far du två av våra ele­ver i ett av sko­lans klass­rum. Till­sam­mans med en hand­full and­ra besö­ka­re får du en kort intro­duk­tion om sko­lans oli­ka inrikt­ning­ar samt se exem­pel på pro­jekt och arbets­mo­ment som ingår i någ­ra av sko­lans kur­ser. Till rum­met kom­mer ock­så lära­re och skol­per­so­nal på besök för att berät­ta lite om sin roll på sko­lan och för att sva­ra på just dina frågor.

Till rum­met kom­mer ock­så lära­re och skol­per­so­nal på besök för att berät­ta lite om sin roll på sko­lan och för att sva­ra på just dina frå­gor. Mötet beräk­nas att ta cir­ka 1 timme.

Nu kan även vård­nads­ha­va­re vara med!
Under besöks­da­gar­na för anmäl­da ele­ver kom­mer vi att ha en sär­skild pre­sen­ta­tion och frå­gestund för vård­nads­ha­va­re,
med start var­je hel­tim­me. Det vill säga; kl 11, 12, 13, 14 på lör­da­gar och kl 17 och 18 på var­da­gar.
Ing­en anmä­lan behövs. Klic­ka här för att del­ta i mötet.