Digi­talt Öppet Hus

Väs­terås

11 Novem­ber / 1 Decem­ber / 14 Janu­a­ri

Tid: 18.00

I Stu­dio ABB får du möta rek­tor Hans Jakobs­son med gäs­ter. Vårt digi­ta­la öpp­na hus är ett live­strea­mat event där inter­vju­er och rund­vand­ring på sko­lan var­vas med kor­ta fil­mer. Under cir­ka 1 tim­me får du möta och stäl­la frå­gor till ele­ver och lära­re som berät­tar om utbild­ning­en och vad som gör det så spe­ci­ellt att gå på ABB Gym­na­si­et.

Anmäl dig i for­mu­lä­ret så skic­kar vi län­ken till even­tet med e-post och sms.

Ja! Jag vill anmä­la mig.

Vad pas­sar bäst in på dig?

Genom att anmä­la dig till vårt Digi­ta­la öppet hus och där­med läm­nar dina per­son­upp­gif­ter till ABB Industri­gymnasium, god­kän­ner du att vi sam­lar in och behand­lar dina per­son­upp­gif­ter i syf­tet att kun­na skic­ka rik­tad infor­ma­tion med nyhets­upp­da­te­ring­ar och eve­ne­mang via e-post och sms.

Läs mer om vår per­son­upp­gifts­han­te­ring.

Skol­be­sök

21, 24, 25 novem­ber
3 decem­ber, 20 janu­a­ri

OBS! Anmä­lan krävs.

I år väl­kom­nar vi ele­ver att boka sitt besök hos oss. Under cir­ka 1,5 tim­me gör vi en rund­vand­ring och besö­ker våra oli­ka arbets­plat­ser, lära­re, ele­ver och ger en inblick i våra oli­ka kur­ser. Tro­ligt­vis har du redan del­ta­git på vårt digi­ta­la öpp­na hus men får här chan­sen att stäl­la dina spe­ci­fi­ka frå­gor och fram­förallt kän­na in stäm­ning­en på rik­tigt. För vi ska kun­na ta emot så många intres­se­ra­de ele­ver som möj­ligt får för­äld­rar och and­ra anhö­ri­ga besö­ka sko­lan vid ett annat till­fäl­le. Allt för att und­vi­ka smit­to­ris­ker och föl­ja gäl­lan­de restrik­tio­ner kring Covid-19. 

Jag vill anmä­la mig för ett besök på sko­lan!