Digi­talt Öppet Hus

Lud­vi­ka

26 Novem­ber kl 18.00

Vårt digi­ta­la öpp­na hus är ett live­strea­mat event där inter­vju­er och rund­vand­ring på sko­lan var­vas med kor­ta fil­mer. Under cir­ka 1 tim­me får du möta och stäl­la frå­gor till ele­ver och lära­re som berät­tar om utbild­ning­en och vad som gör det så spe­ci­ellt att gå på ABB Gym­na­si­et.

Anmäl dig i for­mu­lä­ret så skic­kar vi län­ken till even­tet med e-post och sms.

Ja! Jag vill anmä­la mig.

Vad pas­sar bäst in på dig?

Genom att anmä­la dig till vårt Digi­ta­la öppet hus och där­med läm­nar dina per­son­upp­gif­ter till ABB Industri­gymnasium, god­kän­ner du att vi sam­lar in och behand­lar dina per­son­upp­gif­ter i syf­tet att kun­na skic­ka rik­tad infor­ma­tion med nyhets­upp­da­te­ring­ar och eve­ne­mang via e-post och sms.

Läs mer om vår per­son­upp­gifts­han­te­ring.