fbpx

Digi­talt Öppet Hus

Lud­vi­ka

26 Novem­ber kl 18.00

Vårt digi­ta­la öpp­na hus är ett live­strea­mat event där inter­vju­er och rund­vand­ring på sko­lan var­vas med kor­ta fil­mer. Under cir­ka 1 tim­me får du möta och stäl­la frå­gor till ele­ver och lära­re som berät­tar om utbild­ning­en och vad som gör det så spe­ci­ellt att gå på ABB Gymnasiet.

Anmäl dig i for­mu­lä­ret så skic­kar vi län­ken till even­tet med e-post och sms.