fbpx

Före­ta­get

ABB Industri­gymnasium slog förs­ta gång­en upp por­tar­na 1994 som en av Sve­ri­ges förs­ta frisko­lor. Idag har vi runt 450 ele­ver i Lud­vi­ka och Väs­terås.

ABB Industri­gymnasium drivs i aktie­bo­lags­form av Indu­stri­tek­nis­ka Gym­na­si­et Bergs­la­gen AB. Äga­re är närings­livs­pro­fi­len Fred­rik Svens­son, VD vid famil­je­fö­re­ta­get AB Arvid Svensson.

Sty­rel­se:
Fred­rik Svens­son
Jonas Ökvist, fack­lig repre­sen­tant
Peter Säll, sup­ple­ant
Dani­el Åkerlund, suppleant/facklig representant

Sty­rel­sen är huvud­man för ABB Industrigymnasium

Före­ta­gets affärsidé är att erbju­da utbild­ning som för­e­nar tek­niskt kun­nan­de, glo­balt tän­kan­de och ent­re­pre­nör­skap. Utbild­ning­en sker i sam­ar­be­te med näringslivet.