fbpx
 

SÖK TILL OSS

 

Var­för ska jag väl­ja tek­nik­pro­gram­met på ABB Industrigymnasium?

I förs­ta hand ska du väl­ja ABB Industri­gymnasium för att du får en bra och bred tek­nik­ut­bild­ning. Men du får ock­så annat än det som syns i kurs­pla­nen. Du blir van vid att arbe­ta till­sam­mans med and­ra, att lösa pro­blem och att leve­re­ra. Du får god insikt i hur före­tag och arbets­liv fun­ge­rar genom prak­tik­pe­ri­o­der­na, och du får ock­så kon­tak­ter i före­tags­värl­den och möj­lig­het att bör­ja byg­ga nät­verk. Allt du gör är en bra för­be­re­del­se för jobb eller hög­sko­la efter studenten.

Hur ska jag tän­ka när jag väl­jer mel­lan tek­nik­pro­gram­met och and­ra högskoleförberedande?

Välj först och främst efter vad du är intres­se­rad av. Gil­lar du mate­ma­tik och tek­nik är tek­nik­pro­gram­met en bra kan­di­dat. Där­ef­ter kan du fun­de­ra på vad du vill läsa vida­re till. Vill du bli ingen­jör eller på något annat sätt arbe­ta med tek­nik är vårt pro­gram ett bra alter­na­tiv, men givet­vis kan du även stu­de­ra till myc­ket annat efter teknikprogrammet.

Finns det fler pro­gram än tek­nik­pro­gram­met på er skola?

Nej. På ABB Industri­gymnasium läser alla ele­ver tek­nik­pro­gram­met. De gym­na­si­e­ge­men­sam­ma, pro­gram­ge­men­sam­ma och pro­duk­tions­tek­nis­ka kur­ser­na är basen i pro­gram­met. Med hjälp av våra pro­fi­ler och val­ba­ra kur­ser kan du väl­ja till mer sam­hälls­kun­skap, histo­ria, språk och naturäm­nen om du vill.

Sedan hös­ten 2018 erbju­der vi på Väs­terås­sko­lan en spets­ut­bild­ning i tek­nik: Tek­nik­spets mot smar­ta system och produkter.

Vad inne­bär spets­ut­bild­ning­en i teknik?

Det är en Sve­ri­geu­nik gym­na­si­e­ut­bild­ning inom tek­nik­pro­gram­met med för­djup­ning i pro­gram­me­ring, utveck­ling och pro­duk­tion av smar­ta system och pro­duk­ter. Hos oss får du lära dig allt från bör­jan, det vik­ti­gas­te är att du tyc­ker om mate­ma­tik men fram­förallt att du är nyfi­ken på att föl­ja med i det som just nu hål­ler på att för­änd­ra värl­den. Du har dess­utom möj­lig­het att läsa in 30 hög­sko­le­po­äng på Mälar­da­lens Hög­sko­la under gymnasietiden.

Kan jag få natur­ve­ten­skap­lig behö­rig­het till hög­re utbildning?

Bero­en­de på vad du väl­jer för kur­ser kan du få oli­ka behö­rig­he­ter. Vi erbju­der kur­ser som till­sam­mans kan ge sam­ma behö­rig­het som man får när man läser Natur­ve­ten­skaps­pro­gram­met. Det krä­ver att man läser ett utö­kat pro­gram (mer än 2 500 p).

Kan man läsa meri­te­ran­de kur­ser i moder­na språk, eng­els­ka och mate­ma­tik så man får full merit­po­äng? (2,5 meritpoäng)

Ja. Du ploc­kar ihop dina merit­po­äng med hjälp av våra val­ba­ra kur­ser. Kur­ser som ger merit­po­äng är Moder­na språk 3 och 4, Eng­els­ka 7 och Mate­ma­tik 4 eller 5.

Om jag inte vill bli ingen­jör, men gil­lar mate­ma­tik, är det någon idé att gå på er skola?

Abso­lut! Det är inte alla som har gått på ABB Industri­gymnasium som är ingen­jö­rer idag. Men alla som har gått här har fått möj­lig­het till en bra tek­nisk utbild­ning, och det inne­fat­tar myc­ket matematik.

Mås­te alla åka på prak­tik utomlands?

Vi ger våra ele­ver möj­lig­het och stöd att åka på utlands­prak­tik. Att göra prak­ti­ken utom­lands är dock helt frivilligt.

Vad kan jag läsa efter gym­na­si­et? Kan jag läsa vida­re till psy­ko­log, arki­tekt, läka­re, lära­re eller sjukgymnast?

En gym­na­si­e­ex­a­men från vårt pro­gram ger grund­läg­gan­de behö­rig­het till vida­re stu­di­er. Med hjälp av pro­fil­val och indi­vi­du­ellt val kan du ock­så få sär­skild behö­rig­het till alla hög­sko­le­ut­bild­ning­ar. Om sko­lan bedö­mer att du kom­mer att kla­ra dina stu­di­er kan du ock­så få läsa ett utö­kat pro­gram. Det inne­bär att du kan väl­ja till kur­ser utö­ver 2 500 p, för att få den behö­rig­het du önskar.

 

HAR DU FLER FRÅGOR?

Kon­tak­ta våra stu­die- och yrkes­väg­le­da­re i Lud­vi­ka eller Väs­terås.

 

HAR DU FRÅGOR? KONTAKTA OSS GÄRNA!