fbpx

ABB INDUSTRIGYMNASIUM

VÅR IDÉ

ABB Industri­gymnasium slog förs­ta gång­en upp por­tar­na 1994 som en av Sve­ri­ges förs­ta frisko­lor. Idag har vi runt 450 ele­ver i Lud­vi­ka och Väs­terås.

Vår idé är att utbild­ning blir bäst om den går att kopp­la till den verk­lig­het som finns run­tom­kring sko­lan. Den tan­ken for­mar vårt arbetssätt.

Där­för har vi ett nära sam­ar­be­te med före­ta­gen som ger våra ele­ver en inblick i närings­li­vet och rus­tar dem väl för både vida­re stu­di­er och arbete.

Där­för for­mar vi oli­ka arbets­grup­per som dri­ver pro­jekt och genom­för upp­drag från start till mål.

Där­för job­bar vi myc­ket med ent­re­pre­nör­skap. Då sti­mu­le­ras nyfi­ken­het och kre­a­tivt tän­kan­de, och för­må­gan att sam­man­fö­ra oli­ka kun­ska­per för att lösa problem.

Där­för för­stär­ker vi kopp­ling­en mel­lan sko­la och arbets­liv genom prak­tik, gäst­fö­re­lä­sa­re och studiebesök.

Hos oss får ele­ver­na inte bara kun­skap, erfa­ren­het och kon­tak­ter. De får ock­så de utma­ning­ar och den per­son­li­ga utveck­ling de behö­ver för att kom­ma när­ma­re sina drömmar.

VI UTBILDAR FÖR EN BÄTTRE VÄRLD

Vi tror på att du som är ung idag kan hjäl­pa till att göra värl­den bätt­re; att du kan bidra till att lösa pro­blem, att du kan sam­ar­be­ta med and­ra och anta de utma­ning­ar som värl­den står inför.

Vi tror på att en bra utbild­ning som foku­se­rar på det som är rik­tigt vik­tigt är en för­ut­sätt­ning för att du ska kun­na för­bätt­ra världen.

Vi tror på att värl­den kan göras bätt­re – med hjälp av tole­rans, empa­ti, enga­ge­mang, och inte minst med hjälp av dagens och mor­gon­da­gens teknik.

SE FILMEN OM SKOLAN