fbpx

HÄR ÄR NÅGRA AV VÅRA UF-FÖRETAG

Vidi­mus UF

Före­ta­get ökar tra­fik­sä­ker­he­ten genom egen­till­ver­ka­de mös­sor med inbro­de­rad reflex­tråd – för att fler ska synas i mörk­ret. 2017 vann före­ta­get kate­go­rin Årets Pro­dukt­ut­veck­ling i Västmanland.

 

HÄR ÄR NÅGRA AV VÅRA UF-FÖRETAG

Once Upon A Book UF

Många män­ni­skor har fått sina liv upp- och ner­vän­da på grund av krig. Med en bok fylld av berät­tel­ser om hur krig och flykt sam­man­för­de fem ung­do­mar vann före­ta­get kate­go­rin Årets Intro­duk­tion i Väst­man­land 2018.

 

HÄR ÄR NÅGRA AV VÅRA UF-FÖRETAG

Daily UF

Affärsidén var att öka för­sälj­ning­en hos loka­la före­tag genom en alma­nac­ka med Lud­vi­ka­bil­der. Med annon­ser och en täv­ling fick före­ta­gen mark­nads­fö­ring och ökat antal besök. Daily UF blev årets UF-före­tag i Lud­vi­ka 2017.

 

HÄR ÄR NÅGRA AV VÅRA UF-FÖRETAG

Cali­di­tas UF

Före­ta­get utveck­la­de en ter­mo­me­ter som kopp­lad till en app gör det möj­ligt att läsa av tem­pe­ra­tur på distans. En smart lös­ning när man exem­pel­vis läm­nar sitt hus­djur i bilen. Före­ta­get fick stor­slam på den loka­la galan Sil­ver­stänk i Sala. 2018 vann de pri­ser i kate­go­ri­er­na Årets Inno­va­tion och Årets Logo­ty­pe i Västmanland.

HÄR ÄR NÅGRA AV VÅRA UF-FÖRETAG

Think Eco UF

Eko­lo­gis­ka åter­an­vänd­nings­ba­ra bomulls­pads, bra för både mil­jön och plån­bo­ken! I den regi­o­na­la täv­ling­en 2018 blev före­ta­get vin­na­re i kate­go­ri­er­na Årets Håll­ba­ra Före­tag och Årets Affärs­plan i Västmanland. 

HÄR ÄR NÅGRA AV VÅRA UF-FÖRETAG

Skog UF

Hand­gjor­da läderarm­band till­ver­ka­de med spill av äkta svenskt läder. 2017 vann före­ta­get kate­go­ri­er­na Årets Webb samt Årets Håll­ba­ra Före­tag. (I kate­go­rin Årets Håll­ba­ra Före­tag var samt­li­ga vin­na­re från ABB Industrigymnasium).

 

HÄR ÄR NÅGRA AV VÅRA UF-FÖRETAG

Fly­gan­de­ka­me­ran UF

Flyg­fo­to och –film som ger mäk­la­re helt nya möj­lig­he­ter att pre­sen­te­ra sina objekt och bidra till en bätt­re över­blick för poten­ti­el­la hus­kö­pa­re. 2018 blev före­ta­get vin­na­re i kate­go­ri­er­na Årets Tjänst och Årets Inno­va­tion i Västmanland.

HÄR ÄR NÅGRA AV VÅRA UF-FÖRETAG

CS GO Cen­ter UF

Före­ta­get var åter­för­säl­ja­re av skins i dator­spe­let CS:GO och vann 2017 kate­go­rin Årets Tjänst i Väst­man­land. Fram­gång­en tog före­ta­get vida­re till SM i Ung Företagsamhet.

 

HÄR ÄR NÅGRA AV VÅRA UF-FÖRETAG

Nex­tApp UF

I kon­kur­rens med 7 000 and­ra UF-före­tag vann Nex­tApp UF 2014 pri­set Årets Affärs­plan vid SM i Ung Företagsamhet.

HÄR ÄR NÅGRA AV VÅRA UF-FÖRETAG

Sound of Sty­le UF

Stor­slam i Väst­man­land 2016! Då vann Sound of Sty­le UF guld för Årets Pro­dukt­ut­veck­ling, Årets Affärs­plan, Årets Vara och Årets Webb. Por­tab­la hög­ta­la­re med först­klas­sigt ljud och Blu­e­tooth inmon­te­ra­de i ele­gan­ta väskor.

HÄR ÄR NÅGRA AV VÅRA UF-FÖRETAG

Lun­chie UF

Vad ska jag äta till lunch? Lun­chie UF:s hem­si­da hjäl­per till att snabbt och smi­digt hit­ta rätt restau­rang och lunch. Årets UF-före­tag Väst­man­land 2016, som ock­så tog hem sil­ver natio­nellt på SM i Ung Före­tag­sam­het. En hel del and­ra regi­o­na­la pri­ser blev det också.

HÄR ÄR NÅGRA AV VÅRA UF-FÖRETAG

IceDrops UF

Före­ta­get var heja­re på att säl­ja stil­re­na vat­ten­flas­kor som hål­ler dryc­ker­na kal­la länge. För sitt ent­re­pre­nör­skap blev IceDrops UF bland annat utsed­da till Lud­vi­kas Bäs­ta UF-före­tag 2016.

HÄR ÄR NÅGRA AV VÅRA UF-FÖRETAG

 

Sätt Dig UF

Sätt Dig UF utveck­la­de en bänk som man sät­ter fast på lykt­stol­par. Före­ta­get fick fle­ra pri­ser regi­o­nalt och vann Årets Pro­dukt­ut­veck­ling natio­nellt 2014. Dess­utom till­de­la­des Sätt Dig Ljung­bergs­fon­dens Teknikstipendium.

HÄR ÄR NÅGRA AV VÅRA UF-FÖRETAG

 

Stu­de­ra Mera UF

Stu­de­ra Mera UF utveck­la­de en app där stu­de­ran­de får mat­te­un­der­vis­ning direkt i mobi­len. De vann många fina pri­ser och sti­pen­di­er under UF-året, där­ibland Micro­softs App-täv­ling under UF-SM.

HÄR ÄR NÅGRA AV VÅRA UF-FÖRETAG

Dry­Bi­ke UF

För and­ra året i rad vann ett före­tag från vår sko­la Årets UF-affärsidé på närings­livs­ga­lan Sil­ver­glans i Sala. Vann 2016 gjor­de Dry­Bi­ke UF som har utveck­lat en pro­dukt som hjäl­per dig att und­vi­ka att bli blöt under en reg­nig cykeltur.

HÄR ÄR NÅGRA AV VÅRA UF-FÖRETAG

Svin UF

Svin UF:s vision var att på ett kre­a­tivt och nytän­kan­de sätt ska­pa ett betong­hin­der som livar upp vår närmil­jö – betongsug­gor i form av just gri­sar. Före­ta­get vann många pri­ser under sitt UF-år.

HÄR ÄR NÅGRA AV VÅRA UF-FÖRETAG

Mar­kit UF

Mar­kit UF:s idé var att hjäl­pa mind­re före­tag med deras digi­ta­la mark­nads­fö­ring genom att anstäl­la unga med spets­kom­pe­tens. För­u­tom det natio­nel­la pri­set Årets App, vann före­ta­get ock­så många regi­o­na­la priser.

HÄR ÄR NÅGRA AV VÅRA UF-FÖRETAG

Tech4All UF

Före­ta­get blev på SM i Ung Före­tag­sam­het utsett till Årets Sam­hälls­ent­re­pre­nör. Många regi­o­na­la pri­ser skör­da­des ock­så av Tech4All UF som erbju­der smartp­ho­ne­kur­ser och utbild­nings­ma­te­ri­al anpas­sa­de för den äld­re generationen.

 

UNG FÖRETAGSAMHET

UF-pro­jek­tet pågår under år 2. Du och din grupp star­tar och dri­ver ett så kal­lat UF-före­tag under skol­tid. Det bör­jar med en affärsidé, löper under hela läså­ret med inno­va­tion, pro­duk­tion, för­sälj­ning, affärs­pla­ner, täv­ling­ar och mäs­sor regi­o­nalt och natio­nellt. Det är kre­a­tivt, utma­nan­de och roligt. I pro­jek­tet möts fle­ra kur­ser, med Ent­re­pre­nör­skap (100 p) som nav.

ABB Industri­gymnasium har haft sto­ra fram­gång­ar både regi­o­nalt och natio­nellt. Bland annat blev vi Sve­ri­ges Bäs­ta UF-sko­la 2015 och Väst­man­lands Bäs­ta UF-sko­la 2017.