fbpx

Prak­tik

Du lär dig myc­ket nyt­tigt i ämne­na och kur­ser­na i sko­lan. Du trä­nas i att använ­da ett arbets­sätt som påmin­ner om arbets­li­vets. Men det all­ra bäs­ta sät­tet att få skolkun­ska­per­na att fast­na är att få använ­da dem i prak­ti­ken. Där­för har vi valt att ha två prak­tik­pe­ri­o­der i utbild­ning­en – trots att vi är ett stu­di­e­för­be­re­dan­de pro­gram, där prak­tik inte är obli­ga­to­risk. I års­kurs 2 gör du din prak­tik på hem­ma­plan och i års­kurs 3 får du möj­lig­het att göra din prak­tik utom­lands. Du får god insikt i hur före­tag och arbets­liv fun­ge­rar, och du får ock­så kon­tak­ter i före­tags­värl­den och möj­lig­het att bör­ja byg­ga nätverk.