Öppet hus

och

Pro­va-på-dagar

Besök vårt öppet hus

På öppet hus får du träf­fa ele­ver, per­so­nal samt en pre­sen­ta­tion av vår sko­la.

Se aktu­el­la datum för respek­ti­ve ort intill.

VÄSTERÅS

  • Tors­dag 16 janu­a­ri 2020 kl 18-20

LUDVIKA

  • Tis­dag 21 janu­a­ri 2020 kl. 18-20

Anmäl dig till en Pro­va-på-dag

Besök en klass under en halv­dag för att tes­ta på vårt arbets­sätt och upp­le­va hur det är att gå på vår sko­la.

Väs­terås

All­män­na Pro­va-på-dagar anord­nar vi i peri­o­den decem­ber-feb­ru­a­ri.

Anmäl dig till öns­kad Pro­va-på-dag genom att klic­ka på ett pas­san­de datum nedan.

Vi har delat upp dem till en all­män (båda inrikt­ning­ar­na) samt en för­djup­ning, spets. Natur­ligt­vis kan du anmä­la dig till båda om du öns­kar.

För­djup­ning spets

Vid frå­gor mej­la vasterasinfo@abbindustrigymnasium.se

Lud­vi­ka

I Lud­vi­ka får du del­ta i verk­sam­he­ten under en hel skol­dag. Du kom­mer att vara med på oli­ka lektioner/stationer som ele­ver ansva­rar för och som visar lite av hur en skol­dag kan vara när du stu­de­rar hos oss. I Lud­vi­ka har vi endast en Pro­va-på-dag per år. Anmäl intres­se och ställ frå­gor till ludvikainfo@abbindustrigymnasium.se

  • Fre­dag 7 feb­ru­a­ri 2020 kl. 9.00-14.00

GYMNASIEMÄSSOR

Vi finns på föl­jan­de mäs­sor för att sva­ra på frå­gor.

VÄSTERÅS

Bom­bar­di­er Are­na 5 novem­ber 2020

LUDVIKA

Vi finns på Gym­na­si­e­mäs­san på VBU, idrotts­hal­len vid Hög­bergs­sko­lan

Datum kom­mer