fbpx

Digi­talt öppet hus

och

Skol­be­sök

Besök vårt öppet hus

Med anled­ning av Covid-19 behö­ver vi stäl­la om! 
Vi erbju­der Digi­ta­la Öppet hus där anmä­lan krävs.
Se aktu­el­la datum för respek­ti­ve ort intill.

VÄSTERÅS

  • Ons­dag 11 novem­ber  kl. 18:00
  • TIs­dag 1 decem­ber Kl. 18:00
  • Tors­dag 14 janu­a­ri 2021, kl. 18:00

LUDVIKA

  • Tors­dag 26 novem­ber kl. 18:00 – 20:00

DIGITALT ÖPPET HUS & BESÖKSDAGAR

VÄSTERÅS

DIGITALT ÖPPET HUS

LUDVIKA

Anmäl dig till en Prova-på-dag

Besök en klass under en halv­dag för att tes­ta på vårt arbets­sätt och upp­le­va hur det är att gå på vår skola.

Väs­terås

All­män­na Pro­va-på-dagar anord­nar vi  nor­malt i peri­o­den december-februari.

  • Under antag­nings­pe­ri­o­den 2020/2021 kom­mer upp­läg­get vara lite annorlunda.
  • Vi erbju­der Digi­ta­la Öppet Hus och samt Besöks­da­gar, till båda krävs anmälan.
  • Vid frå­gor mej­la vasterasinfo@abbindustrigymnasium.se

Lud­vi­ka

  • I Lud­vi­ka får du del­ta i verk­sam­he­ten under en hel skol­dag. Du kom­mer att vara med på oli­ka lektioner/stationer som ele­ver ansva­rar för och som visar lite av hur en skol­dag kan vara när du stu­de­rar hos oss.
  • Under läså­ret 2020/2021 avvak­tar vi rådan­de omstän­dig­he­ter runt Coro­na och anpas­sar oss efter aktu­ell sta­tus under våren.

  • Anmäl intres­se och ställ frå­gor till ludvikainfo@abbindustrigymnasium.se

 

GYMNASIEMÄSSOR

Vi finns på mäs­san för att sva­ra på frågor.

VÄSTERÅS

INSTÄLLT p.g.a Covid-19  Bom­bar­di­er Are­na 5 novem­ber 2020

LUDVIKA

Vi finns på Gym­na­si­e­mäs­san på VBU, idrotts­hal­len vid Högbergsskolan

Datum kom­mer