KONTAKT LUDVIKA

POST- OCH BESÖKSADRESS

Freds­ga­tan 27, 771 32 Lud­vi­ka

FAKTURA: ABB Industri­gymnasium. Fack 710, FE736, 751 75 Upp­sa­la. Mail­fak­tu­ra PDF >

SKOLLEDNING

Chris­ter Nor­ström
VD
christer.norstrom@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 06

Lena Eli­as­son
Rek­tor
lena.eliasson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 38

Mar­le­ne Film­berg
Administration/Marknad (arbetsort Väs­terås)
marlene.filmberg@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 35

LÄRARE

Nada Ban­da­lo
Mate­ma­tik
nada.bandalo@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 27

Jonas Berg­ström
Mate­ma­tik, fysik
jonas.bergstrom@abbindustrigymnasium.se
070-355 99 01

Per Brask
Fysik
per.brask@abbindustrigymnasium.se

Jen­ny Falk
Kemi, mate­ma­tik
jenny.falk@abbindustrigymnasium.se

Bernt Gustafss­son
Kon­struk­tion, Design­mo­del­ler
bernt.gustafsson@abbindustrigymnasium.se

Mag­nus Hellqvist
Sam­hälls­kun­skap, idrott&hälsa, histo­ria, reli­gi­on, spe­ci­al­pe­da­go­gik
magnus.hellqvist@abbindustrigymnasium.se

Kai­ja Holm­gren
Svens­ka, kom­mu­ni­ka­tion, eng­els­ka, UF
kaija.holmgren@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 18

Roger Jons­son
Pro­duk­tions­ut­rust­ning, meka­t­ro­nik
roger.jonsson@abbindustrigymnasium.se

Moha­med Mal­di
Eng­els­ka, UF, eko­no­mi, frans­ka
mohamed.maldi@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 10

Bodil Sun­dquist
Tys­ka
bodil.sundquist@abbindustrigymnasium.se

Tobi­as Wet­ter­skog
Pro­gram­me­ring
tobias.wetterskog@abbindustrigymnasium.se

Lena Vil­las­mil
Spans­ka
lena.villasmil@abbindustrigymnasium.se

Mar­tin Öst
Bio­lo­gi
martin.ost@abbindustrigymnasium.se

Edwin Fran­zén
Lära­ras­si­stent, IT-stöd
edwin.franzen@abbindustrigymnasium.se

Men­to­rer

Åk 3 Jen­ny Falk, Mag­nus Hellqvist
Åk 2 Kai­ja Holm­gren
Åk 1 Jonas Berg­ström, Moha­med Mal­di

SYV

Åsa Lar­s­son
Stu­die- och yrkes­väg­le­da­re
asa.larsson@abbindustrigymnasium.se
070-770 22 05