fbpx

Tek­nik­pro­gram­met

Inrikt­ning­ar:
Tek­nik­ve­ten­skap (ny)
Pro­duk­tions­tek­nik

Kurs­plan lad­da ner pdf

 

LÄSÅRSTIDER

FILM OCH PODDAR OM OSS

TEKNIKPROGRAMMET

Tek­nik, mate­ma­tik och natur­ve­ten­skap ger nyck­lar att lösa de glo­ba­la utma­ning­ar­na. Vår tek­nik­ut­bild­ning hand­lar om att ska­pa en håll­bar fram­tid med ban­bry­tan­de och digi­tal­tek­nik. Och hur värl­dens fram­tid påver­kas av vår kon­sum­tion och pro­duk­tion. Vi sät­ter fokus på meto­der och stra­te­gi­er som ska­par en håll­bar utveck­ling under hela pro­ces­sen från idé till kon­struk­tion, pro­duk­tion och före­ta­gan­de. Teo­ri omsätts till prak­tik genom bland annat UF-före­ta­gan­de, skar­pa upp­drag, stu­die­be­sök samt prak­tik hem­ma och ute i världen.

Utbild­ning­ens kurs­plan inne­hål­ler alla gym­na­si­e­ge­men­sam­ma kur­ser, de kur­ser som är pro­gram­spe­ci­fi­ka för tek­nik­pro­gram­met, samt de kur­ser som hör till respek­ti­ve inrikt­ning. ABB Industri­gymnasium erbju­der två inrikt­ning­ar, Tek­nik­ve­ten­skap och Produktionsteknik.

I pro­gram­för­djup­ning och indi­vi­du­ellt val kan du for­ma utbild­ning­en efter dina intres­sen. Där kan du väl­ja våra fär­di­ga kur­spa­ket eller ska­pa ett eget för att för­dju­pa dig i exem­pel­vis natur­ve­ten­skap eller tek­nisk design.

Pro­gram­met för­be­re­der dig sär­skilt för uni­ver­si­tets­stu­di­er inom tek­nik och natur­ve­ten­skap men ger möj­lig­het till behö­rig­het för vida­re stu­di­er ock­så inom and­ra utbildningsområden.

 

INRIKTNING TEKNIKVETENSKAP

Är du intres­se­rad av natur­ve­ten­skap och tek­nik? Den här inrikt­ning­en utveck­lar din kre­a­ti­vi­tet och för­må­ga för ana­lys, pro­blem­lös­ning. Inrikt­ning­en kopp­lar sam­man tek­nik, mate­ma­tik och fysik med fokus på håll­bar utveck­ling och för­be­re­der dig för vida­re högskolestudier.


 

KURSER

Mate­ma­tik 4 (100 p)

Fysik 2 (100 p)

Tek­nik 2 (100 p)

INRIKTNING PRODUKTIONSTEKNIK

Är du intres­se­rad av cir­ku­lär eko­no­mi och den tek­nis­ka pro­ces­sen i ked­jan från kon­struk­tion till pro­duk­tion och åter­vin­ning? Den här inrikt­ning­en ger dig kun­ska­per och fär­dig­he­ter i pro­duk­tion och före­ta­gan­de. Du läser kur­ser som cad, pro­duk­tions­kun­skap och pro­duk­tions­ut­rust­ning och får föl­ja pro­ces­sen från idé till fär­dig pro­dukt. Du får lära dig att pro­du­ce­ra med hjälp av 3D-skri­va­re, fräs och laser.


 

KURSER

Meka­t­ro­nik 1 (100 p)

Pro­duk­tions­kun­skap 1 (100 p)

Pro­duk­tions­ut­rust­ning (100 p)

UNG FÖRETAGSAMHET

UF-pro­jek­tet pågår under år 2. Du och din grupp star­tar och dri­ver ett så kal­lat UF-före­tag under skol­tid. Det bör­jar med en affärsidé, löper under hela läså­ret med inno­va­tion, pro­duk­tion, för­sälj­ning, affärs­pla­ner, täv­ling­ar och mäs­sor regi­o­nalt och natio­nellt. Det är kre­a­tivt, utma­nan­de och roligt. I pro­jek­tet möts fle­ra kur­ser, med Ent­re­pre­nör­skap (100 p) som nav.

ABB Industri­gymnasium har haft sto­ra fram­gång­ar inom Ung Före­tag­sam­het, både regi­o­nalt och natio­nellt. Bland annat blev vi Sve­ri­ges Bäs­ta UF-sko­la 2015 och 2017 blev vi utnämn­da till Väst­man­lands Bäs­ta UF-skola.

Här är någ­ra av våra UF-företag >

PRAKTIK

Du lär dig myc­ket nyt­tigt i ämne­na och kur­ser­na i sko­lan. Du trä­nas i att använ­da ett arbets­sätt som påmin­ner om arbets­li­vets. Men det all­ra bäs­ta sät­tet att få kun­ska­per­na att fast­na är att tilläm­pa dem. Där­för har vi valt att ha två prak­tik­pe­ri­o­der i utbild­ning­en – trots att vi är ett stu­di­e­för­be­re­dan­de pro­gram, där prak­tik inte är obli­ga­to­risk. Du får till­fäl­le att tes­ta dina kun­ska­per och att jäm­fö­ra skol­böc­ker­na med verk­lig­he­ten. Du får god insikt i hur före­tag och arbets­liv fun­ge­rar genom prak­tik­pe­ri­o­der­na, och du får ock­så kon­tak­ter i före­tags­värl­den och möj­lig­het att bör­ja byg­ga nätverk.

 

 

PRAKTIK

På ABB Industri­gymnasium har vi ett arbets­sätt som påmin­ner om arbets­li­vets. Tack vare våra nära sam­ar­be­ten med närings­li­vet får du möj­lig­het att tes­ta, bred­da och för­dju­pa dina kun­ska­per. Genom gäst­fö­re­läs­ning­ar och stu­die­be­sök får du insikt i hur arbets­li­vets oli­ka rol­ler och arbets­upp­gif­ter ser ut och hur före­tag fun­ge­rar. Du får kon­tak­ter i före­tags­värl­den och möj­lig­het att bör­ja byg­ga nät­verk. Du får dess­utom möj­lig­het att kom­ma ut på prak­tik någon­stans i Sve­ri­ge i åk 1 och inter­na­tio­nellt i åk 3.

 

 

LÄSÅRSTIDER LUDVIKA

VÅRTERMINEN 2021

Ter­mins­start: 11 jan

Stu­di­e­dag: 10 feb­ru­a­ri

Prak­tik åk 1: v7-8

Vin­ter­lov: V9, 1 mars – 5 mars

Påsklov: V14, 6 april – 9 april

Lov­dag: 14 maj

Avslut­ning åk 1&2: 10 juni

Stu­den­ten: 11 juni

HÖSTTERMINEN 2021

Upp­rop åk 1: 16 augusti
Intro­duk­tions­dag åk 1: 17augusti
Ter­mins­start alla års­kur­ser:  17 augusti

Höst­lov: v44, 
Prak­tik åk 3: v45-47
Stu­di­e­dag: 22 sep­tem­ber

Ter­mins­av­slut­ning: 21 decem­ber

Styr­do­ku­ment

Vår sko­la stam­par av i en genom­tänkt idé om hur en rik­tigt bra utbild­ning ser ut, vad ett rik­tigt bra pro­gram inne­hål­ler och hur ett rik­tigt smart arbets­sätt är upp­lagt. Men pre­cis som i alla and­ra sko­lor finns det ock­så ett regel­verk som styr vad vi gör och hur vi arbetar.

Regel­ver­ket finns i lagar och för­ord­ning­ar, i Skol­ver­kets all­män­na råd, i läro­pla­nen och i våra egna styrdokument.

HAR DU FRÅGOR OM SKOLAN I LUDVIKA?