fbpx

UF-Jul­mark­nad ABB Gymnasiet

Väl­kom­men till vår årli­ga UF-jul­mark­nad, som i år genom­förs digitalt!

Besök våra UF-före­tags jul­mark­nad på Teams. Genom att klic­ka dig vida­re på de uni­ka län­kar­na kom­mer du direkt i kon­takt och kan pra­ta med respek­ti­ve UF-före­tag. Mark­na­den är öppen för drop-in tis­da­gen 8 decem­ber mel­lan kloc­kan 17 och 19. Gör ett besök via Teams när det pas­sar under de två timmarna.

Actio UF

Jul­mark­nad Actio UF >

Actio UF arran­ge­rar akti­vi­te­ter så att fler män­ni­skor ska få röra på sig. Vi tän­ker sän­ka trösk­lar­na för motion och bidra till att fler ska kän­na gemen­skap. Finns på Face­book (Actio UF) och Instagram (Actio UF). Kon­takt: actio.kontakt@gmail.com

Adflu­ence UF

Jul­mark­nad Adflu­ence UF >

Adflu­ence är en platt­form där före­tag och influ­encers kan mötas och ska­pa sam­ar­be­ten. Finns på Instagram (adfluence.se) och www.adfluence.se. Kon­takt: tamas.szuts@adfluence.se

Cife­ri UF

Jul­mark­nad Cife­ri UF >

Vi på Cife­ri vill för­med­la det vack­ra i åter­an­vänd­ning genom att säl­ja tav­lor och bok­stöd gjor­da av begag­na­de LP- och EP-ski­vor till en låg kost­nad. Vi finns på Face­book (Ciferi_UF) och Instagram (Ciferi_UF) www.ciferi.nu. Kon­takt: saga.bjorklund@abbindustrigymnasium.se

Cof­feebre­ak UF

Jul­mark­nad Cof­fee Bre­ak UF >

Med vår pro­dukt gör vi kaf­fedric­kan­det snab­ba­re, enkla­re och goda­re. Det blir inte simpla­re än en tepå­se fylld med fin­rostat kaf­fe som vid behag kan bli till en god kopp kaf­fe. Det krävs endast kokan­de vat­ten och få minu­ter. Finns på Face­book (Cof­fee Bre­ak UF) och Instagram (coffeebreak.uf). Kon­takt: coffeebreak.uf@outlook.com

Ease UF

 Jul­mark­nad Ease UF >

Vi gör isté base­rat på kamo­mill för att mins­ka var­dags­stres­sen.
Finns på Instagram (ease.uf). Kon­takt: ease.uf@outlook.com

Eco Case UF

Jul­mark­nad Eco Case UF >

Vi erbju­der mil­jö­vän­li­ga reflex mobil­skal, med eget tryck om öns­kas, till pri­vat­per­so­ner och före­tag. Kon­takt: vilgot.berglund@abbindustrigymnasium.se

Golf­Box UF

Jul­mark­nad Golf­Box UF >

 Vår idé är att säl­ja golf star­ter­kit, till ett bra pris där bol­lar, peg­gar, gre­en­la­ga­re och hand­duk är inklu­de­rat. Kon­takt: golfboxuf@gmail.com

Gott och Nära UF

Jul­mark­nad Gott & Nära UF >

Gott och Nära UF erbju­der hem­le­ve­rans av lokal­pro­du­ce­ra­de färskva­ror från utval­da bön­der och leve­ran­tö­rer i Väst­man­land. Med Gott och Nära UF kan alla sät­ta guld­kant på var­da­gen med gott sam­ve­te, utan att läm­na hem­met. Kon­takt: info@gottochnara.com

Gre­en­Bag UF

Jul­mark­nad Gre­en­Bag UF >

Vi pro­du­ce­rar stil­re­na och snyg­ga väs­kor, neces­sä­rer och penn­skrin av jeans genom att åter­an­vän­da jeans­tyg och på så sätt mins­ka jeans­av­fal­let. Finns på Instagram (green_baguf). Kon­takt: greenbaguf@outlook.com

Jewelin UF

Jul­mark­nad Jewelin UF >

På Jewelin UF är vår vision att under­lät­ta var­da­gen och resan­det för alla smyc­kes­bä­ra­re. Det por­tab­la för­va­rings­skri­net ska göra det möj­ligt att ta med sig små­sa­ker och acces­so­a­rer vart de vill. Finns på Face­book (Jewelin UF) och Instagram (Jewelin_UF). Kon­takt: Oscarlindblom@outlook.com

North Case UF

Jul­mark­nad North Case UF >

Vi utveck­lar en mer funk­tio­nell kort­hål­la­re som ska göra det enkla­re att få upp rätt kort vid rätt till­fäl­le. Kon­takt: david.chan@abbindustrigymnasium.se

Oav­sett UF

Jul­mark­nad Oav­sett UF >

Oav­sett UF erbju­der ett skrift­ligt lät­till­gäng­ligt mate­ri­al för låg­sta­die­barn, att till­sam­mans med vux­na sam­ta­la och reflek­te­ra kring frå­gor som rör bar­nets eget och and­ras vär­de. Finns på Face­book (Oav­set­tUF) och Instagram (Oavsett.UF) Kon­takt: oavsett.uf@gmail.com

Peel­Tea UF

Jul­mark­nad Peel­Tea UF >

Peel­Tea UFs affärsidé är att erbju­da ett nytän­kan­de te där tra­di­tio­nel­la svar­ta teblad blan­das med tor­kad frukt från loka­la mat­bu­ti­ker som annars hade slängts. Finns på Face­book (Peel­tea UF) och Instagram (peeltea_uf) www.peeltea.se Kon­takt: emil.heinebro@abbindustrigymnasium.se

Snac­ki UF

Jul­mark­nad Snac­ki UF >

Snac­ki UF erbju­der goda, mil­jös­mar­ta snacks gjor­da av loka­la mat­bu­ti­kers råva­ror som annars hade gått till spil­lo för att möta den moder­na kon­su­men­ten. Finns på Instagram (snac­ki­uf) Kon­takt: info@snackiuf.se

Soda­box UF

Jul­mark­nad Soda­box UF >

Vi för­ser arbets­plat­ser och orga­ni­sa­tio­ner med en smart varu­au­to­mat med för­frisk­ning­ar till en bråk­del av kon­kur­ren­ter­nas pris. Kon­takt: felix.ohrn@abbindustrigymnasium.se

SubCream UF

Jul­mark­nad SubCream UF >

SubCreamUFs affärsidé är att till­ver­ka och säl­ja en nyt­ti­ga­re och pro­te­in­ri­ka­re glass för dig som trä­nar eller bara er som vill äta nyt­ti­ga­re, men behål­la den goda glass sma­ken. Finns på Instagram (subcreamuf). Kon­takt: Alfred.skantz@abbindustrigymnasium.se

Suit­Me UF

Jul­mark­nad Suit­Me UF >

Suit­Me UF erbju­der håll­bart pro­du­ce­ra­de, hög­kva­li­ta­ti­va skjor­tor, pro­fes­sio­nellt skräd­dar­syd­da och form­giv­na efter dina uni­ka öns­ke­mål. Finns på Face­book (suit­meuf) och Instagram (suit­meuf). www.suitmeuf.com Kon­takt: Rasmus.samuelsson@abbindustrigymnasium.se

Time­out UF

Jul­mark­nad Time­out UF >

  Time­Out UF gör ett säll­skaps­spel med frå­gor som är anpas­sa­de för att inklu­de­ra alla och hjäl­pa till att väc­ka uni­ka histo­ri­er och min­nen från alla spe­la­re. Med ett fysiskt säll­skaps­spel und­vi­ker vi stör­nings­mo­men­tet skär­mar, som annars kan mot­ver­ka soci­a­la inter­ak­tio­ner och bidra till stress. Kon­takt: UFTimeOut@gmail.com